ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Stichting MRI Diagnostiek en Radiologie Centra Nederland B.V., zullen hierna worden aangeduid als het MRI Centrum.

 

Artikel 1

Deze (betalings)voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het MRI Centrum en de patiënt, specialist of instelling met betrekking tot de levering van diensten en/of goederen, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2

Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, hetzij door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde rekening, hetzij door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van het MRI Centrum.

 

Artikel 3

Het MRI Centrum is in gevallen, waarin daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, gerechtigd gehele of ‘gedeeltelijke’ vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.

 

Artikel 4

Bij niet-tijdige betaling binnen 15 dagen na factuurdatum is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De debiteur is vanaf het moment van in verzuim treden tot aan de dag der algehele voldoening over het opeisbare bedrag een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger zal zijn, in welk geval de debiteur de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

 

Artikel 5

Bij niet-tijdige betaling binnen de onder artikel 2 genoemde termijn van 15 dagen is de debiteur zonder aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en aan het MRI Centrum naast de hiervoor onder artikel 4 genoemde vertragingsrente tevens verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die het MRI Centrum ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder minimaal begrepen:

  • administratiekosten, die bij deze worden gefixeerd op minimaal € 25,00 exclusief BTW, alsmede

  • buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% zullen bedragen van het factuurbedrag te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting, welke kosten tenminste € 45,00 exclusief BTW bedragen.

 

Artikel 6

Aanvrager/patiënt vrijwaart het MRI Centrum voor aansprakelijkheid als gevolg van door het MRI Centrum verleende diensten. Deze vrijwaring is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verplicht door het MRI Centrum afgesloten verzekering valt. Het MRI Centrum heeft haar aansprakelijkheidsverzekering als volgt geregeld:

  • € 1.250.000,- als maximum per aanspraak voor personen en/of zaakschade;
  • € 1.250.000,- als maximum per aanspraak voor vermogensschade.

In enig verzekeringsjaar wordt niet meer dan tweemaal de verzekerde som vergoed. Iedere aansprakelijkheid, behoudens die door de afgesloten verzekering gedekt wordt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 7

Op de met het MRI Centrum gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.